Friday, March 22, 2013

က်င္႔ေဆာင္ လိုုက္ေလ်ာက္၇န္ - ပညတ္ေတာ္ျမတ္ ၆၁၃ ပါး

ပညတ္ေတာ္ျမတ္ ၆၁၃ ပါး


ေမးလိုုက္လ်င္ ..ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုုဟာ ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ကိုု လိုုက္နာလိုုသုူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႔..ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ဟာဘာလဲ လိုု႔ေမးလိုုက္ရင္ေတာ႕...အေျဖခက္ၾကတယ္။ ညီအကိုု ေမာင္ႏွမတိုု႔ ..ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ဟာ က်မ္းစာထဲမွာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖၚျပထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒီအလိုုေတာ္ ေတြကိုု ဒီကေန႕..ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုု..(သိပ္ခါေတာ္ရႀကီးေတြအပါအဝင္)....ဓမေဟာင္းထဲက ဟာေတြ တိုု႔နဲ႔မဆိုုင္ေတာ႔ဘူး...ဂ်ဳးက်မ္းေတြဆိုုပဲ။ တကယ္ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ......


ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းဟာ...သခင္ေယရွုု၏ အသက္ေသ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းကိုု ယံုုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ သာရယူႏူိင္တာျဖစ္တယ္။ သိုု႕ေသာ္မ်ားလည္း ...ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ႏွင္႔ျပည္႕စံုုၾကြယ္ဝ၊ တိုုးတက္ တဲ႔အသက္တာကိုုေတာ႔ ထာဝရဘုုရား၏ ပညတ္တိုု႕ကိုု ကိုုယ္ကိုုတိုုင္ လိုုက္ေလ်ာက္မွသာ ရရွိႏူိင္တာျဖစ္တယ္။ 

ညီအကိုု ေမာင္ႏွမတိုု႔ ...အျပစ္ဆိုုတာ  ထာဝရဘုုရား၏ ပညတ္တိုု႕ကိုုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္တယ္ (ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၃း၄)။....ေယရွုု (Grace) အားျဖင္႔ သင္သည္အျပစ္သား မဟုုတ္ေတာ႔ေခ်။ သိုု႕ေသာ္မ်ားလည္း...ထိုု Grace အားျဖင္႕ပညတ္တိုု႕ကိုဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကိုု ထာဝရဘုုရားမလိုုလား။  Grace အားျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ေသာ ႏွလုုံးသားႏွင္႔ ထာဝရဘုုရား၏ ပညတ္တိုု႕ကိုု လိုုက္ေလ်ာက္ျခင္းသည္ ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ျဖစ္သည္။ 


တမန္ေတာ္ႀကီးေပါလုုက ေျပာတယ္..."ထုိသုိ႔မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ (Grace) ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရား (ပညတ္တိုု႕ကိုုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း) ကုိက်င့္၍ ေနရမည္ေလာ။ ထုိသို႔မေနရ။ အျပစ္တရား တြင္ေသၿပီးေသာသူတို႔သည္ (born again).. ထုိ(အျပစ္)တရား၌ အဘယ္သို႔ရွင္ရဦး မည္နည္း။ ...." (ေရာမၾသဝါဒစာ အခန္းၾကီး ၆း၁-၂)


ဆင္ျခင္ၾကည္႔ပါ မိတ္ေဆြ.......
ထာဝရဘုုရား၏ အလိုုေတာ္ကိုု လိုုက္နာႏိူင္ၾကေသာသုူမ်ားျဖစ္ပါေစ လိုု႕ဆုုမြန္းေကာင္းေတာင္းလ်က္။

 ဤပညတ္ေတာ္ တို႔အားမဖတ္မည္ စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ ကိမ္းဝတ္ရန္ က်မ္းခ်က္မ်ား - 

- လူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ အက်င့္အားျဖင့္ေရာက္သည္ကို သင္တို႔သိျမင္ရၾက၏။ (ရွင္ယာကုပ္ၾသဝါဒစာ ၂း၂၄)

- အေၾကာင္း မူကား၊ တရားနာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ ေျဖာင့္မတ္သည္မဟုတ္။ တရားကိုက်င့္ေသာသူသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ (ေရာမၾသဝါဒစာ၂း၁၃)

- ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ငါတို႔သည္သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို နားေထာင္ေသာသူတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူ ေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ (တမန္ေတာ္ဝတၳဳ  ၅း၃၂)

- ထိုေယရွုသခင္ကို ကိုယ္တိုင္သိကြၽမ္း သည္ကို အဘယ္သို႔ သိရသနည္း ဟူမူကား၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ သိရသတည္း။ထိုေယရွုသခင္ကိုငါသိ၏ဟု ပညတ္ေတာ္တို႔ကို မေစာင့္ဘဲလ်က္ ဆိုေသာသူသည္ မုသာကိုသံုးေသာသူျဖစ္၍ ထိုသူ၌ သစၥာမရွိ။ (ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၂း၃-၄)

ေျမႀကီးအရာကို ငါေျပာ၍ သင္တို႔သည္မယံုလွ်င္၊ ေကာင္းကင္အရာကို ငါေျပာေသာအခါ အဘယ္သို႔ယံုၾကလိမ့္မည္နည္း။ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၃း၁၂)

 - အသက္ပင္ႏွင့္ဆိုင္၍၊ ၿမိဳ႔တံခါးအတြင္းသို႔ ဝင္အံ့ေသာငွါ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၁၄)

- ေယရွုက.....ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၁၄း၁၅)


ပညတ္ေတာ္ျမတ္ ၆၁၃ ပါး


ဘုုရားသခင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၁) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားရိွသည္ကိုသိပါ။  (ငါသည္ သင့္ကိုကြၽန္ခံေနရာအဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ၿပီးေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။  ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၀း၂)

(၂)  ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ အမည္နာမ ကိုု သီးသန္႕ထားၿပီး ျမင္႔တင္ပါ။ (သန္႔ရွင္းေသာ ငါ၏ နာမေတာ္ကို မရႈတ္ခ်ရ။ ထာဝရဘုရားသန္႔ရွင္းေတာ္ မူသည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထင္မွတ္ရၾကမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း  ၂၂း၃၂)

(၃) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္၏။  (အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၄)

(၄) ယဟိုု(ဗ)ဝါးיהוה ထာဝရဘုရားသခင္ ကိုခ်စ္ပါ။ (သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတိၱရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၅)
 
(၅)  ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ ကို ဝတ္ျပဳ၊ ခ်စ္ေၾကာက္ရိုုေသပါ။ (သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္။ ... တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၁၃)

(၆)  ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ကိုု လိုက္နာေစာင္႕ထိမ္းပါ။ (သင္သည္ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ၏ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကိုေစာင့္၍ လမ္းေတာ္သုိ႔ လုိက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား က်ိန္ဆုိသည္အတုိင္း၊ သင့္ကို ကုိယ္ေတာ္ အဘို႔သန္႔ရွင္းေသာ အမ်ဳိးအစဥ္အၿမဲ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၈း၉ )

(၇) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ မွလြဲၿပီး ဘယ္ဘုုရားဟုုဆိုုေသာ အရာကိုမွ မကိုုးကြယ္ရ။  (ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ ႏွင္႔။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း  ၂၀း၃)

(၈) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ ကိုုမက်ိန္ဆဲရ။ (ဘုရားသခင္ကို လြန္က်ဴး၍မေျပာရ။ ...ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂း၂၈)

(၉) ယဟိုု(ဗ)ဝါး  יהוהထာဝရဘုရားသခင္၏ အမည္နာမ ကိုုမျဖက္စီးရ။ (သန္႔ရွင္းေသာ ငါ၏ နာမေတာ္ကို မရႈတ္ခ်ရ။ ထာဝရဘုရားသန္႔ရွင္းေတာ္ မူသည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထင္မွတ္ရၾကမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း  ၂၂း၃၂)

(၁၀) ယဟိုု(ဗ)ဝါး  יהוהထာဝရဘုရားသခင္ ကိုု ေသြးတိုးမစမ္းရ။ (သင္သည္ မႆာအရပ္၌ျပဳသကဲ့သို႔၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို အစုံအစမ္းမျပဳရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၁၆)  

(၁၁) ယဟိုု(ဗ)ဝါး  יהוהထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္တရားတိုုကိုု လစ္လူရွုု႔ ႏွမ္႔ခ်ျခင္း မျပဳလုုပ္ရ။(ငါမွာထားသမွ်တုိ႔ကို က်င့္အံ့ေသာငွာေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ ထပ္၍မပိုရ၊ ႏႈတ္၍မေလ်ာ့ေစရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၂း၃၂)

(၁၂) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוהထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္တရားတိုုကိုု ျပဳျပင္ ျဖက္ဆီးျခင္း မျပဳလုုပ္ရ။(ငါမွာထားသမွ်တုိ႔ကို က်င့္အံ့ေသာငွာေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ ထပ္၍မပိုရ၊ ႏႈတ္၍မေလ်ာ့ေစရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၂း၃၂) 

(၁၃) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ အလိုုေတာ္ကိုုဝန္ခံၾကရမည္။ (သင္၏ဘုရားသည္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ .. တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၀း၂၀) 

 ပညတ္တရား က်မ္းစာ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၁၄) အသက္ႀကီးေသာ လူႀကီး ရြယ္အို တို႕ကိုရိုေသပါ။ (ဆံပင္ျဖဴေသာ သူေရွွ႔မွာ ထရမည္။ အသက္ႀကီးေသာသူ၏ မ်က္ႏွာကို ရိုေသရမည္။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာင္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၃၂)

(၁၅) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္တို႔ကိုု ေလ႔လာဆည္းပုူး ၿပီး သား၊ သမီးတို႕အား အစဥ္မျပတ္ သြန္သင္ရမည္။ (ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၇ ) 

(၁၆) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္သီခ်င္းကိုု ကိုုကိုယ္တိုုင္ ကုူးမွတ္ေရးသားၿပီး၊ ေဆာင္ထားရမည္။ (ယခုမွာ ဓမၼသီခ်င္းကို ေရးထားၾကေလာ့။ ထုိသီခ်င္းကို  ဣသေရလ အမ်ိဳးတဘက္၌ ငါ့အဘိုးသက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ ႏႈတ္က်က္ရေအာင္သင္ေစၾကေလာ့။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၁း၁၉ )

အေနအထိုုင္ ဓေလ႔ထံုုးစံ ႏွ႕င္ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၁၇) ဖြားျမင္ေသာ သားေယာက္က်ားတို႕အား အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာျပဳရမည္။ ( အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာသည္၊ ငါႏွင့္ သင္တို႔ျပဳေသာပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁၇း၁၁)

(၁၈) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တိုု႔ကိုု သတိရရန္ အဝတ္စြန္းတို႔၌ ျပာေသာႀကိဳးႏွင့္ ခ်ီတြဲၿပီး ပန္းပြားတို႔ကိုဝတ္ဆင္ပါ။ (သူတို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ အဝတ္စြန္းတို႔၌ ဆြဲစရာဘို႔ ပန္းပြားတို႔ကိုလုပ္၍၊ ျပာေသာႀကိဳးႏွင့္ ခ်ီတြဲရၾက မည္။ ထိုပန္းပြားတို႔ကို သင္တို႔သည္ ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား ပညတ္ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ေအာက္ေမ့ ၍ က်င့္ၾကမည္အေၾကာင္း၊ အထက္ကကိုယ္အလိုသို႔ လိုက္လ်က္၊ ကိုယ္ဥာဏ္ကိုမွီဝဲလ်က္ မွားယြင္းသကဲ့သို႔ မလိုက္၊ မမွီဝဲ၊ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၅း၃၈-၃၉ )

(၁၉) တဖီလင္ သားေရႀကိဳးကိုု နဖုူးေပၚတြင္ ဝတ္ဆင္ပါ။ (ထုိစကားကိုလည္း သင္၏ လက္၌ လကၡဏာ သက္ေသဘုိ႔ရာ၄င္း၊ သင္၏ မ်က္စိၾကားမွာ သင္းက်စ္ကဲ့သို႔င္း ခ်ည္ထားရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း  ၆း၈)

(၂၀) တဖီလင္ သားေရႀကိဳးကိုု လက္တြင္ၾကစ္ၿပီး ဝတ္ဆင္ပါ။ (ထုိစကားကိုလည္း သင္၏ လက္၌ လကၡဏာ သက္ေသဘုိ႔ရာ၄င္း၊ သင္၏ မ်က္စိၾကားမွာ သင္းက်စ္ကဲ့သို႔င္း ခ်ည္ထားရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း  ၆း၈)

(၂၁) မဇူဇာ က်မ္းစာလိပ္ ကိုုအိမ္တံခါးတြင္ ခ်ိတ္ထားပါ။(အိမ္တံခါး၊ၿမိဳ႔တံခါးတုိ႔၌လည္း ေရးထားရမည္။တရားေဟာရာက်မ္း  ၆း၉ )

(၂၂) ေယာက္က်ားတိုု႔ သည္ မိန္းမမ်ားအတြက္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ အဝတ္အစားကိုု မဝတ္ဆင္ရ။ (မိန္းမသည္ ေယာက်္ားအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ေယာက္်ားသည္လည္း မိန္းမအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ထုိသို႔ ဝတ္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔ကို သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း  ၂၂း၅)

(၂၃)  မိန္းမတိုု႔ သည္ ေယာက္က်ားမ်ားအတြက္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ အဝတ္အစားကိုု မဝတ္ဆင္ရ။ (မိန္းမသည္ ေယာက်္ားအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ေယာက္်ားသည္လည္း မိန္းမအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ထုိသို႔ ဝတ္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔ကို သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း  ၂၂း၅)

(၂၄) ဝါႏွင့္သုိးေမြးကိုေရာေႏွာ၍ ရက္ေသာအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ (ဝါႏွင့္သုိးေမြးကိုေရာေႏွာ၍ ရက္ေသာအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ တရားေဟာရာက်မ္း  ၂၂း၁၁)

အစားအေသာက္ ႏွ႕င္ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၂၅)  ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားေသာ (ခြါတိတိမကြဲျပား၍ စားၿမံဳ႔မျပန္ေသာသားမ်ား) ဝက္၊ ျမင္း၊ ကလအုုပ္ စသည္ျဖင္႔ သားေကာင္မ်ားအား မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၂၆) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားေသာ ငါးခူ၊ ငါးရွင္႔၊ ဂဏန္း၊ ပုုဇြန္ (အယပ္ႏွင့္ အေၾကးမရွိ) စသည္ျဖင္႔ ေရသတဝါမ်ားအား မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၂၇) ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားေသာ သိန္းငွက္၊ လင္းတ၊ လင္းဆြဲ၊ ဇီးကြက္ စသည္ျဖင္႔ ေက်းငွက္မ်ား အား မစားရ။ (ငံုုး၊ ဘဲကင္ စားလိုု႔ရတယ္) (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၂၈) ခ်၊ တီေကာင္၊ ပိုုးမြား စသည္ျဖင္႔ အေကာင္ဘေလာင္မ်ားအား မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၂၉ ) ေျမတြင္တြားေသာ ကင္းမီးေကာင္၊ ကင္းေျခမ်ား စသည္ျဖင္႔ ပိုုးေကာင္မ်ားအား မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၃၀) ၾကြက္၊ ပုူး၊ ယံုု၊ ေခြး စသည္ျဖင္႔တို႔ကို မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၃၁) ေရတြင္တြားေသာ ပိုုးေကာင္မ်ားအား မစားရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၁)

(၃၂) အေတာင္ရွိေသာ တြားသြား ပိုုးေကာင္မ်ားအား မစားရ။ (ျခင္၊ ယင္ စသည္ျဖင္႔) (အေတာင္ရိွလ်က္ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ် တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၌ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ အသားကိုမစားရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၁၉ )

(၃၃) သားရဲကိုုက္ထားေသာ အသားတို႔အား မစားရ။ (သင္တို႔သည္ ငါ့ထံ၌ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္ရၾကမည္။ ေတာ၌ သားရဲကိုက္ေသာ အမဲသားကိုမစားရ။ ေခြးတို႔အားပစ္ေပးရမည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း  ၂၂း၃၁)

(၃၄) အလိုလိုေသေသာအေကာင္တိုု႔ကို မစားရ။ (အလိုလိုေသေသာအေကာင္ကို မစားရ။တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၂၁)

(၃၅) သားရဲ အား ဖဲ႕ၿပီးအရွင္လတ္လတ္ မစားရ။ (အသားႏွင့္တကြ အသက္ကိုမစားရ။တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၂း၂၃)

(၃၆) သားေကာင္အေမ ႏွင္႔သားအမိ ကိုုတရက္အတြင္းတြင္မသတ္စားရ။( ႏြားျဖစ္ေစ၊ သိုးဆိတ္ျဖစ္ေစ၊ သားအမိႏွစ္ေကာင္ကို တေန႔ျခင္းတြင္ မသတ္ရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂း၂၈)

(၃၇) ငွက္မိခင္ ႏွင္႔ သုူမ၏ သား၊ သမီး တို႔အား အတူတူမဖမ္းစီးရ။ (သစ္ပင္ေပၚ ေျမေပၚမွာ ငွက္သုိက္၌ ငွက္မသည္ အဥမ်ား၊ သားငယ္မ်ားကို ဝပ္လ်က္ ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ သားငယ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမိကို မယူရ။တရားေဟာရာက်မ္း ၂၂း၆)

(၃၈) ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍သတ္ရမည္႔ ကြ်ဲ၊ ႏြား တို႔၏အသားကိုုမစားရ။ ( ႏြားသည္ လူေယာက္်ားမိန္းမကို ေခြ႔၍ လူေသလွ်င္၊ စင္စစ္ ထိုႏြားကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍သတ္ရမည္။ အသားကိုလည္းမစားရ။ ႏြားရွင္ကိုကား၊ ျပစ္လႊတ္ရမည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၁း၂၈)

(၃၉) ဆိတ္သငယ္ အား သုုူ၏အမိ ႏို႔ရည္ တြင္မျပဳတ္စားရ။ (ဆိတ္သငယ္ကို အမိႏို႔ရည္မျပဳတ္မခ်က္ရ။ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၁၉ )

(၄၀) မိခင္ ႏွင္႔ သားသငယ္ ကိုုစားရန္ျဖစ္ေသာ္လဲ ေလးေလးစားစား ျပဳေဆာင္တတ္ပါ။ (ဆိတ္သငယ္ကို အမိႏို႔ရည္မျပဳတ္မခ်က္ရ။ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၁၉ )

(၄၁)  ေပါင္ခ်န္၌ရွိေသာ အေၾကာႀကီးကိုမစားသင္႔။ (ထိုသို႔ ယာကုပ္၏ေပါင္ခ်န္အေၾကာႀကီးကို ထိုးေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေပါင္ခ်န္၌ရွိေသာ အေၾကာႀကီးကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ မစားေရွာင္ ေလ့ရွိၾက၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၃၂း၃၂)

(၄၂) အဆီ အအိမ္႕ တိုုကိုုေရွာင္က်င္ပါ။ (သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရ မည္မွာ၊ သင္တို႔သည္ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားဆီဥကို အလွ်င္းမစားရ။၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၇း၂၃)

(၄၃) သားေကာင္တိုု႔၏ အေသြးကိုု မေသာက္ မစားရ။ (သင္တို႔သည္ ေနေလရာရာ၌ ငွက္ေသြး၊ သားေသြးမွစ၍ အေသြးမည္မွ်ကိုမစားရ။၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၇း၂၆)

(၄၄) အစား အေသာက္ ကိုု လြန္က်ဳးျခင္း မျပဳရ။ ( မေကာင္းေသာ အတတ္ကို မျပဳစုရ။ ....။၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၂၆)

(၄၅) အစားတလုပ္ မစားခင္ ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ပညတ္တို႔ကို သတိရလ်က္ ဆင္ျခင္ပါ။ (ခြါကြဲျပား၍ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာသားမ်ားကို သင္တို႔သည္ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁း၃)

(၄၆) ဘာေရစာမွ မစားခင္ ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ပညတ္တို႔ကို သတိရလ်က္ ဆင္ျခင္ပါ။ (ပင္လယ္ေရ၊ ျမစ္ေရအစရွိေသာ ေရ၌ေနေသာတိရစာၦန္ တကာတို႔တြင္၊ အယပ္ႏွင့္ အေၾကးရွိေသာ တိရစာၦန္ ကိုသာစားရမည္။  ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁း၉)

(၄၇)  ဘာငုက္ကိုမွ မစားခင္ ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ပညတ္တို႔ကို သတိရလ်က္ ဆင္ျခင္ပါ။ (စင္ၾကယ္ေသာငွက္ အမ်ဳိးမ်ဳးိကိုစားရ ေသာအခြင့္ရိွ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၄း၁၁)

(၄၈) ဘာပိုးေကာင္ကိုမွ မစားခင္ ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရားသခင္ပညတ္တို႔ကို သတိရလ်က္ ဆင္ျခင္ပါ။  (အာရာဘ က်ဳိင္းမ်ဳိး၊ သေလာင္က်ဳိင္းမ်ဳိး၊ ခရဂလက်ဳိင္းမ်ဳိး၊ ခါဂပ္က်ဳိင္းမ်ဳိးကိုစားရမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁း၂၂)

(၄၉) စားသံုးရန္ တိရစာၦန္တို႔ ကို  ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוהထာဝရဘုရားသခင္ ညြန္ထားသည္႔အတိုင္း အေသြးကိုသြန္၍သတ္ပါ။ (သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္သည္ သင့္ေနရာႏွင့္ ေဝးလြန္းလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ သိုးႏြားကို၊ ငါမွာထားသည္အတုိင္းသတ္၍၊ သင့္ေနရာ အရပ္၌ စားခ်င္တုိင္းစားရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၂း၂၁)

(၅၀) ငွက္သိုက္ ကိုယူလ်င္ မိခင္ငွက္ကို အသက္ခ်မ္းသာရာေပးပါ။ (သစ္ပင္ေပၚ ေျမေပၚမွာ ငွက္သုိက္၌ ငွက္မသည္ အဥမ်ား၊ သားငယ္မ်ားကို ဝပ္လ်က္ ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ သားငယ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမိကို မယူရ။
သင္သည္ေကာင္းစား၍ အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ သားငယ္တုိ႔ကို သိမ္းယူလွ်င္လည္း အမိကိုလႊတ္ ရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၂း၆-၇)
(၅၁) သားလိုက္၍ ရေသာ တိရစာၦန္တို႔ ၏အသြးကို ေျမတြင္သြန္၍ ဖံုးအုပ္ပါ။ (ဣသေရလအမ်ိဳးသားမွစ၍ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသား တစံုတေယာက္သည္၊ မုဆိုးလုပ္၍ စားစရာဘို႔ သား၊ ငွက္ကို ဘမ္းမိလွ်င္၊ အေသြးကိုသြန္၍ ေျမႏွင့္ဖံုးရမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၇း၁၃)လိင္အဂၤါ ႏွ႕င္ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၅၂) သင္၏ေဆြမ်ဳိးတို႔ ႏွင္႔မတရားေသာ ေမထံုမျပဳရ။ (သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္ေပါက္ေဘာ္ေတာ္ေသာသူကို ခ်ဥ္း၍သံဝါသမျပဳရ။ ငါသည္ထာဝရ ဘုရား ျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၆)

(၅၃) သင္၏ မိခင္ႏွင္႔ ေမထံုမျပဳရ။ (သင္၏အဘႏွင့္သာဆိုင္ေသာ သင္၏အမိကိုမခ်ဥ္းရ။ ကိုယ္အမိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံဝါသ မျပဳရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈းရ)

(၅၄)  သင္၏ ဖခင္အရွက္ကိုေဖာ္၍  ေမထံုမျပဳရ။ (သင္၏အဘႏွင့္သာဆိုင္ေသာ သင္၏အမိကိုမခ်ဥ္းရ။ ကိုယ္အမိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံဝါသ မျပဳရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈းရ)

(၅၅) သင္႔အဖ ၏ မယားႏွင္႔ ေမထံုမျပဳရ။ (ကိုယ္အဘ၏ မယားမည္သည္ကိုမခ်ဥ္းရ။ အဘႏွင့္သာဆိုင္၏။၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၈)

(၅၆) သင္႔၏ အမ၊ ႏွမ အားေမထံုမျပဳရ။ (တအိမ္တည္း၌ေမြးဘြားသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအရပ္၌ ေမြးဘြားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ႏွမကိုမခ်ဥ္းရ။၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၉)  

(၅၇) သင္႔၏ အေဖတူ အေမကြဲ အမ၊ ႏွမ အားေမထံုမျပဳရ။ (အမိျခားေသာ္လည္း တဘတည္းျဖစ္ေသာႏွမကို မခ်ဥ္းရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၁၁)

(၅၈) သင္၏ ေခြ်းမ ႏွင္႔ေမထံုမျပဳရ။ (သား၏မယားတည္း ဟူေသာ ေခြၽးမကိုု၎ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၁၀)

(၅၉) သင္၏ သားမွေပါက္ပြားေသာ ေျမးႏွင္႔ ေမထံုမျပဳရ။ (ကိုယ္မယား၏ ေပါက္ေဘာ္ ရင္းျဖစ္ေသာ မယား၏သမီး၊ မယား၏ေျမးကိုမခ်ဥ္းရ။ မတရားေသာအမႈျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၁၀)

(၆၀) သင္၏ သမီးႏွင္႔ေမထံုု မျပဳရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၁) သင္႔အေဖ၏ ညီမ သိုု႔မဟုုတ္ အမျဖင္႔ ေမထုုံမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၂)  သင္႔အေမ၏ ညီမ သိုု႔မဟုုတ္ အမျဖင္႔ ေမထုုံမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၃) သင္႔ဦးေလး ၏ မယားျဖင္႔ ေမထံုုမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၄) သင္႕၏ဦးေလး နဲ႔လည္း ေမထံုုမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၅)  သင္၏ သမီးမွေပါက္ပြားေသာ ေျမးႏွင္႔ ေမထံုမျပဳရ။ (ကိုယ္မယား၏ ေပါက္ေဘာ္ ရင္းျဖစ္ေသာ မယား၏သမီး၊ မယား၏ေျမးကိုမခ်ဥ္းရ။ မတရားေသာအမႈျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၁၀)

(၆၆ ) သင္႔ အကိုုေသာ္၄င္း၊ ညီေသာ္၄င္း ၏ မယားႏွင္႔ ေမထုုံမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၇) သင္႔ မယား၏ သမီးမ်ားျဖင္႔ ေမထံုုမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၈) သင္႕မယား ၏ သားမွေပါက္ပြား ေသာ သမီးမ်ားျဖင္႔ ေမထံုုမျပဳရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၆၉) သင္႕မယား ၏ သမီးမွေပါက္ပြား ေသာ သမီးမ်ားျဖင္႔ ေမထံုုမျပဳရ။ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၇၀) သင္၏ ေယာင္းမ ႏွင္႔ ေမထံုမျပဳရ။  (၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈)

(၇၁)  ရာသီ လာေနေသာ အမ်ဳိးသမီး နွင္႔ လိင္မဆက္ဆံရ။ (ဥတုေရာက္၍မစင္ၾကယ္ေသာ မိန္းမကိုလည္းမခ်ဥ္းရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၁၉ )

(၇၂) သူတပါး၏ မယားျဖင္႔ လိင္မဆက္ဆံရ။ (ကိုယ္ကိုညစ္ညဴးေစလ်က္၊ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၂၀ )

(၇၃) ေယာက္က်ားအခ်င္းခ်င္း  ေမထံုုမျပဳရ။ (မိန္းမႏွင့္ေပါင္းေဘာ္သကဲ့သုိ႔ေယာက်္ားခ်င္း မေပါင္း ေဘာ္ရ။ ရြံရွာဘြယ္အမႈျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၂၂ )

(၇၄) ေယာက္က်ားတိုု႔ တိရစာၦန္ သတဝါ တိုု႔ႏွင္႔  လိင္မဆက္ဆံရ။ (ကိုယ္ကိုကိုယ္ညစ္ညဴးေစ၍ တိရစာၦန္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ရ။ မိန္းမသည္လည္း မိမိႏွင့္ တိရစာၦန္၏ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းကုိ မခံရ။ ရြံရွာဘြယ္ေသာေရာေႏွာျခင္းျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၂၃ )

(၇၅)  မိန္းမတိုု႔လည္း တိရစာၦန္ သတဝါ တိုု႔ႏွင္႔  လိင္မဆက္ဆံရ။ (ကိုယ္ကိုကိုယ္ညစ္ညဴးေစ၍ တိရစာၦန္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ရ။ မိန္းမသည္လည္း မိမိႏွင့္ တိရစာၦန္၏ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းကုိ မခံရ။ ရြံရွာဘြယ္ေသာေရာေႏွာျခင္းျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၂၃ )

(၇၆ )  လူေသာ္၄င္း၊ တိရစာၦန္ေသာ္၄င္း ေဂြးသင္းျခင္း မျပဳရ။ (ကိတ္နယ္စုတ္ျပတ္ရာအနာရွိေသာ အထီး ကို ထာဝရဘုရားအား မပူေဇာ္ရ။ သင္တို႔ျပည္၌ ထိုသို႔ေသာအေကာင္ကို ပူေဇာ္သကၠာမျပဳရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂း၂၄)

အျခင္းျခင္း တဦးႏွင္႔တဦး ဆက္ဆံေရး ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား - 


 (၇၇) ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။ (ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၈)

(၇၈) ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုး အမွန္အကန္ ျဖင္႔ အျပစ္ရွိေသာသူကိုဆံုးမ သြန္သင္ပါ။ (သင္၏ညီအစ္ ကိုကို စိတ္အခုအခံမရွိရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို တတ္တိုင္းမရွိေစဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္ဆံုးမရမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၈)

(၇၉) သင္ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္ျဖစ္၊ မုန္းေသာသူျဖစ္ျဖစ္ ကိုကူညီႏူိင္ေသာ သူတိုင္းကိုကူညီမစရမည္။ (သင့္ကိုမုန္းေသာသူ၏ ျမည္းသည္၊ မိမိေဆာင္ရြက္ေသာဝန္ ေအာက္မွာ လဲေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္၊ မမစဘဲေနႏိုင္သေလာ။ အမွန္ဝိုင္းညီ၍ မစရမည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၃း၅)

(၈၀) သင္၏လမ္းတြင္ မေတာ္တေယာ္ ဒုတ္ခေရာက္ေနေသာ သူေတြ႔လ်င္ မစကူညီပါ။ (ညီအစ္ကို၏ ျမည္းႏြားသည္ လမ္း၌လဲလ်က္ရွိသည္ကို ၾကည့္၍ မေနရ။ ညီအစ္ကုိႏွင့္ဝုိင္း၍ ဆက္ဆက္မစရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၂း၄)

(၈၁) သုူတပါးအား မေကာင္းႀကံစည္ ျခင္းမျပဳရ။ (ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ေသေစျခင္းငွါ မႀကံစည္ရ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၆)

(၈၂) သင္တိုု႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မညွဥ္းဆဲရ။ (သင္တို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ မညွဥ္းဆဲရ။ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၅း၁၇)

(၈၃)  အတင္းမေျပာရ။ သုူတပါး၏ မေကာင္းသိတင္း ကိုမျဖန္႔ေဝရ။  (သူ႔အသေရပ်က္ေသာသိတင္းကို ၾကားေျပာျခင္းငွါ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔တြင္ မလွည့္လည္ရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ေသေစျခင္းငွါ မႀကံစည္ရ။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၆)

(၈၄) အခ်င္းခ်င္း အညိဳးမထားရ။  (သင္၏ညီအစ္ ကိုကို စိတ္အခုအခံမရွိရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို တတ္တိုင္းမရွိေစဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္ဆံုးမရမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၇)

(၈၅) အခ်င္းခ်င္း အရွက္မခြဲရ။ ဂရုုနာ ျဖင္႔သာ အသိေပး ဆုုံးနရမည္။ (သင္၏ညီအစ္ ကိုကို စိတ္အခုအခံမရွိရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို တတ္တိုင္းမရွိေစဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္ဆံုးမရမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၇)

(၈၆) အခ်င္းခ်င္း ဂလဲ႔စား မေခ်ရ။(သင့္အမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္အျပစ္ျပန္၍ မတုံ႔ရ။ မၿငိဳးမထားရ။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၈)

(၈၇)  အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင္႔တေယာက္ ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။(သင့္အမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္အျပစ္ျပန္၍ မတုံ႔ရ။ မၿငိဳးမထားရ။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၈)

(၈၈) မသိနားမလည္ေသာသုူကိုု မက်ိန္ဆဲရ။ (နားပင္းေသာသူကို မက်ိန္ဆဲရ။ မ်က္စိမျမင္ေသာသူေရွ႔မွာ ထိမိ၍လဲစရာ ကိုမထားရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁၄)

(၈၉)  မသိနားမလည္ေသာသုူကိုု ထိမိ၍လဲစရာ အျပစ္လုုပ္ေစျခင္း မျပဳရ။ (နားပင္းေသာသူကို မက်ိန္ဆဲရ။ မ်က္စိမျမင္ေသာသူေရွ႔မွာ ထိမိ၍လဲစရာ ကိုမထားရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၁)

(၉၀)  သင္၏လမ္းတြင္ မေတာ္တေယာ္ ဒုတ္ခေရာက္ေနေသာ ညီအကိုု (သိုု႔) ကြ်ဲ၊ ႏြားကိုု ေတြ႔လ်င္ မကူညီပဲမေနပါႏွင္႔။ (ညီအစ္ကို၏ ျမည္းႏြားသည္ လမ္း၌လဲလ်က္ရွိသည္ကို ၾကည့္၍ မေနရ။ ညီအစ္ကုိႏွင့္ဝုိင္း၍ ဆက္ဆက္မစရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၂း၄

ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ဂုုဏ္ေဆာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား -

(၉၁) ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုုးကြယ္ရမည္။ (သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳရမည္။ သင္၏မုန္႔ကို၎၊ ေရကို၎၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္။ အနာေရာဂါကိုလည္း သင္၏အထဲက ႏႈတ္ယူပယ္ရွားေတာ္မူမည္။ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၂၅၊  သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္။ နာမေတာ္အားျဖင့္လည္း က်ိန္ဆုိျခင္းကို ျပဳရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၆း၁၃)

(၉၂) ရီွမား ကိုု ေန႔စဥ္ ရြတ္ဆိုုရမည္။ (ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္၊ တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၇)

(၉၃) အစား စားရတိုုင္း ယဟိုု(ဗ)ဝါး יהוה ထာဝရဘုရား အား ေက်းဇုူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရမည္။ (ထုိေကာင္းမြန္ေသာျပည္ကို ေပးသနားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ဝစြာစားရေသာအခါ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီမြမ္းရမည္။တရားေဟာရာက်မ္း ၈း၁၀)

အိမ္ေထာင္မိသားစုု ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္မ်ား - 


(၉၄)  သင္၏ မိဘမ်ားအား ရုုိေသစြာျပဳစုုရမည္။ (သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးသနားေတာ္မူေသာ ျပည္၌ သင္၏ အသက္တာရွည္မည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏မိဘကိုရုိေသစြာ ျပဳေလာ့။ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀း၁၂)

(၉၅) သင္၏ မိဘမ်ားအား ေလးစား ရမည္။ (လူတိုင္းကုိယ္မိဘကို ရုိေသရမည္။ ငါ့ဥပုသ္ေန႔တို႔ ကိုလည္းေစာင့္ရမည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉း၃)

(၉၆) သင္၏ အမ်ဳိးမ်ားျပားရန္ ကေလးမ်ားေမြးရမည္။ (အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ကို၎၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔ကို၎၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရ စၧာန္အေပါင္းတို႔ကို၎ အုပ္စိုးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၈)

(၉၇) အျပစ္(ဘုုရားသခင္၏ ပညတ္တိုု႔ကိုုခ်ိဳးေဖာက္) သိ၇က္ႏွင္႔ လုုပ္ေသာ မယားအား ျဖတ္စာျဖင္႕ကြဲလြတ္ရမည္။ (တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ မယားႏွင့္ထိမ္းျမား၍ ဆက္ဆံၿပီးမွ တဖန္ အျပစ္တင္စရာ အေၾကာင္း ရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္မေတြ႔လွ်င္၊ ျဖတ္စာကိုေရး၍ သူ၌အပ္ေပးသျဖင့္လႊတ္လိုက္ရမည္။တရားေဟာရာက်မ္း  ၂၄း၁)

(၉၈) ေလာေလာလတ္လတ္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးေသာအမ်ိဳးသားသည္ တႏွစ္တာ မွ် စစ္တိုုက္ မထြက္ရ။ သူ၏မယားကိုုသာ လွ်င္ျပဳစုုၿပိဳးေထာင္ေပးရမည္။ (အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳစရွိေသာသူသည္ စစ္တိုက္မသြားရ။ မင္းအမႈကို မေဆာင္ရ။ တႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ့္အိမ္၌ အလြတ္ေန၍ မယားကိုေကြၽးေမြးျပဳစုရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၄း၅)

(၉၉) သင္၏ အမ်ဳိးသမီးအား အျခားေယာက္က်ားျဖင္႔ ေဖာက္ျပန္သည္ ဟုုသံသရ ရိွခဲ႔လ်င္  ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသိုု႕ေခၚၿပီး ပညတ္အတိုုင္း ေ၇ခါးကိုုေသာက္ခိုုင္းကာ သုူအျပစ္ရွိ မရွိ ရွာေဖြ သက္ေသျပဳပါ။ ( ေယာက်္ားသည္ မယားကို မယံုေသာသေဘာ စဲြလမ္းေသာ္၎၊ ေစာင့္ရေသာတရားေပတည္း။ ေယာက်္ားသည္ မယားကုိမယံု၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ထားေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဤတရားအတိုင္းစီရင္သျဖင့္၊...ေတာလည္ရာက်မ္း  ၅း၃၀)

(၁၀၀) ေယာက္က်ားသည္ သူ၏မယားအား အပ်ိဳစဥ္ မစစ္ဟုု မမွန္ မကန္ စြတ္စြဲၿပီးမွားခဲ႔လ်င္ ထိုုမိန္းမအား တသက္ကြာမရဘဲေပါင္းရမည္။ ( ေငြတပိႆာကို ေလ်ာ္ေစ၍၊ မိန္းမ၏ အဘအား ေပးရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ကညာ၏အသေရကိုထုိသူဖ်က္ေလၿပီ။ ထုိမိန္းမသည္ သူ၏မယားျဖစ္ရမည္။ တသက္လုံးထုိမိန္းမႏွင့္မကြာရ။ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၂း၁၉ )

(၁၀၁)  ေဖာက္ျပန္ေသာ လင္ေယာင္က်ား (သိုု႔) မယားအား ဆက္လက္မေပါင္းသင္႔။ (တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ မယားႏွင့္ထိမ္းျမား၍ ဆက္ဆံၿပီးမွ တဖန္ အျပစ္တင္စရာ အေၾကာင္း ရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္မေတြ႔လွ်င္၊ ျဖတ္စာကိုေရး၍ သူ၌အပ္ေပးသျဖင့္လႊတ္လိုက္ရမည္။တရားေဟာရာက်မ္း  ၂၄း၁)

(၁၀၂) သားသမီး မရွိ၊ ေသဆုုံးသြားသည္႔ သင္႔ ညီအကိုု၏ မယားအား မ်ိဳးမပ်တ္ရန္ သင္ဆက္လက္ထိမ္းမ်ား လက္ထပ္ယူရမည္။ (အတူေနေသာ ညီအစ္ကိုတို႔တြင္္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္သားမရွိဘဲေသလွ်င္၊ ေသေသာသူ ၏မယားသည္ အျခားတပါးေသာလူစိမ္းႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကိုမျပဳရ။ သူ၏လင္ညီသည္ သူ႔ကိုသိမ္းယူဆက္ဆံ၍ မရီး၌ ျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကိုျပဳရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၅း၅)

(၁၀၃) သင္သည္ ေသဆုုံးသြားေသာ သင္႔ညီအကိုု၏မယားအား မယူလိုုလ်င္ ထုုံးလမ္းအဆင္အရာ အလိုုက္ ကင္းရွင္းေၾကာင္းအရွက္ သက္ေသျပဳရမည္။ (ညီသည္ အစ္ကိုမယားကိုမယူလိုလွ်င္၊ မိန္းမသည္ အသက္ႀကီးသူတို႔ ရွိရာၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔သြား၍၊ ကြၽန္မ၏လင္ညီသည္ အစ္ကိုအမည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မတည္ေစလိုပါ၊ သူျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကိုမျပဳလုိပါဟုေလွ်ာက္လွ်င္။ ၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတို႔ သည္ထိုသူကို ေခၚ၍ေမးျမန္းရၾကမည္။ သူကလည္း၊ ထိုမိန္းမကို အကြၽုႏု္ပ္မယူလိုပါဟုဆို၍ ခိုင္္မာစြာေနလွ်င္။သူ၏မရီးသည္ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ေရွ႕မွာသူ႔အပါးသို႔ခ်ဥ္း၍ သူ၏ေျခနင္းကိုခြၽတ္လ်က္၊ သူ၏မ်က္ႏွာ၌ တံေတြးေထြးလ်က္၊ မိမိအစ္ကိုအိမ္ကို မေဆာက္လိုေသာသူ၌ ဤသို႔ျပဳသင့္သည္ဟု သူ႔အားျပန္ေျပာရမည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၅း၅)

(၁၀၄) သင္၏မိဘကိုု မရိုုက္နက္၊ မသတ္ရ။ (မိဘကို အေသသတ္ေသာသူသည္၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၁၅)

(၁၀၅) သင္၏မိဘ ကိုမက်ိန္ဆဲရ။ (မိဘကိုက်ိန္ဆဲေသာသူသည္၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၁ရ)

(၁၀၆) လင္ငယ္ထား ၿပီးရေသာသားသည္ ထားဝရဘုုရား၏အစုုအေဝး တြင္မပါဝင္ရ။ ( ေမ်ာက္မထား၍ရေသာသားသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ။ ဆယ္ဆက္ေျမာက္ေအာင္မဝင္ရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၃း၂)


(၁၀၇) ေယာက္က်ား လိင္အဂၤါ မစုုံလ်င္၊ ခ်ိဳ႕တဲ႔ေနသာ သူသည္ ထားဝရဘုုရား၏အစုုအေဝး တြင္မပါဝင္ရ။ ( ေယာက္်ား၏ အဂၤါလကၡဏာမစုံလင္၊ ခ်ဳိ႔တဲ့ေသာေယာက္်ားသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၃း၁)

(၁၀၈) အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသားသည္လည္း ထားဝရဘုုရား၏အစုုအေဝး တြင္မပါဝင္ရ။ (အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသားသည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္ ၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ၊ ကာလအစဥ္မကုန္၊ ဆယ္ဆက္ေျမာက္ေအာင္မဝင္ရ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၃း၃)

(၁၀၉) ဧဒုံအမ်ဳိးသားကိုမူကား မ်ိုဳးႏွစ္ဆက္လြန္ၿပီးလ်င္ ထားဝရဘုုရား၏အစုုအေဝး တြင္ပါဝင္ႏိူင္သည္။ (ဧဒုံအမ်ဳိးသားကိုမူကား၊ မမုန္းရ။ သူသည္သင္၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္၏။ အဲဂုတၱဳ အမ်ဳိးသားကိုလည္း မမုန္းရ။ သူ၏ျပည္၌ သင္သည္ ကြၽန္ခံ ခဲ့ဘူူးၿပီ။သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ သုံးဆယ္ေျမာက္မွ ာထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္ ျဖစ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၇)

(၁၁၀)  အဲဂုတၱဳ အမ်ဳိးသားကိုလည္း မ်ိုဳးႏွစ္ဆက္လြန္ၿပီးလ်င္ ထားဝရဘုုရား၏အစုုအေဝး တြင္ပါဝင္ႏိူင္သည္။ (ဧဒုံအမ်ဳိးသားကိုမူကား၊ မမုန္းရ။ သူသည္သင္၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္၏။ အဲဂုတၱဳ အမ်ဳိးသားကိုလည္း မမုန္းရ။ သူ၏ျပည္၌ သင္သည္ ကြၽန္ခံ ခဲ့ဘူူးၿပီ။သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ သုံးဆယ္ေျမာက္မွ ာထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္ ျဖစ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၇)
 


No comments:

Post a Comment

ငါအခ်ိန္တုိင္းစဥ္စားေနတာ....
မင္းရဲ႔အေၾကာင္းေတြ......
အိပ္မရတဲ့ငါရဲ့အေမွာင္ညေတြမွာ
မင္းပုံရိပ္ေတြနဲ့ပဲငါအေဖၚၿပဳေနခဲ့တာ...
ခံစားဖုိ့သက္သက္ၾကီးပဲလား...
နင္ေပ်ာ္ၿမဴးေနတဲ႔အခ်ိန္ေလးေတြကုိငါၿမင္တုိင္း.....
ငါရင္ထဲမွာအရာရာကုိေမ့ေပ်ာက္သြားတယ္..
နင္စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခုိက္မွာ
ငါအရာအားလံုးနဲ့ဆန့္က်င့္ဘက္ၿဖစ္သြားတယ္
ဒါမၿဖစ္သင့္ဘူလုိ့ထင္ေပမဲ့
ငါစိတ္ကမင္းရဲ့ဆီမွာအၿမဲေရာက္ေနခဲ့တာ....
ဘာတတ္နုိင္မလဲ..အရာအားလုံးနဲ့ငါ.......
ဆန့္က်င့္ၿပီးေနနုိင္တယ္......
ဒါေပမဲ့မင္း၇ဲ့အၿပဳံးေတြေ၀းမွာကုိေတာ့
ငါအရမ္းေၾကာက္တယ္ ခ်စ္သူရယ----
အရာအားလုံးဟာ ျပီးဆုံးခဲ႔တယ္
ဆုိေပမဲ႔ ငါ႔ရင္ထဲမွာ
အရာအားလုံးဟာ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္....

မင္းရဲ႔ ရယ္ေမာ ေလွာင္ရီသံေတြ
ၾကားမွာ ငါဟာ က်ိန္စာသင္႔ေနတဲ႔
သူတစ္ေယာက္လုိ ဆြံအခဲ႔ရတယ္
ခ်စ္သူ................

တျခားရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေနတဲ႔မင္းကုိ
ငါက မင္းေပ်ာ္ေနလားလုိ႔
ေမးေတာ႔ ဒီလုိပါပဲလုိ႔ မင္းေျပာခဲ႔တယ္ေနာ္
အခု သစၥာမရွိတဲ႔မင္းကုိ
ေစာင္႔ေမ်ွာ္ေနတဲ႔ငါ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔ကို ေမးေမး
ငါ႔ ကုိ အရူးလုိ႔ပဲ ေျပာၾကမွာပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္..........

ေနာက္ဆုံး ငါ႔အေပၚအနစ္နာခံတဲ႔
ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ ငါရခဲ႔ပါတယ္
ငါ႔ရဲ႔ တန္ျပန္တဲ႔ သက္ေရာက္မွဳကုိ
ငါ ခံစားရတယ္လုိ႔ပဲ ငါသတ္မွတ္ပါတယ္
ခ်စ္သူ......

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မင္းငါ႔ကုိ
ျပန္ဆက္သြယ္လာတယ္....
ငါေမးခဲ႔သလုိပဲ မင္းငါ႔ကုိေမးလာတယ္
မင္းေပ်ာ္ေနလားတဲ႔
ငါမင္းကုိ ျပန္ေျဖခဲ႔တယ္
" ဒီလုိပါပဲ" လုိ႔.............................

အရာအားလုံးဟာ တစ္ကယ္ပဲ
ျပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါျပီ......ခ်စ္သူရယ္....
မင္းနဲ႔ ငါ ဟာ အေ၀းဆုံးကုိ
ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ခဲ႔ရျပီပဲ ခ်စ္သူ...............................................