Friday, March 22, 2013

ခရစ္ယာန္တိုင္း သိရိွရန္လိုအပ္တဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္


ဣသေရလျပည္ႀကီး (12 Tribes) သည္ ေရွာလမုန္မင္း ႀကီးအၿပီး ၂ ျခမ္းကြဲကြာခဲ႔သည္။ ေတာင္အပိုင္း ယုဒ (2 Tribes) အျဖစ္၊ နွင္႔ ေျမာက္ပိုင္း ဣသေရ /Ephraim (10 Tribes) အျဖစ္ .ဟူ၍.တေယာက္ တလမ္း ကိုယ္စီ ခြဲခြါခဲ႔ၾကသည္။ ကြဲကြာသြားေသာ ၂ ပိုင္းစလုံး..ထာဝရဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ (Torah) ကို နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းတပါးႏိူင္ငံတို႔၏ တိုက္ခိုက္မူ႔ျဖင္႔ ...722BC တြင္ ဣသေရ အပိုင္းျပက္စီးၿပိဳကြဲခဲ႔သည္။ ထိုနည္း၄င္း...586BC တြင္ ယုဒ အပိုင္းလဲျပက္စီးၿပိဳကြဲခဲ႔သည္။ အႏွစ္ ၇၀ အၾကာ ...ယုဒျပည္သည္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာေသာသူ အခ်ိဳ႕ျဖင္႔ ့ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏူိင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထတ္ အႏွစ္ ၅၀၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ပ်က္စီးၿပိဳကြဲခဲ႔သည္။

အႏွစ္ ၂၀၀၀ ခန္႔အၾကာ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ တဖန္ ..ထိုယုဒျပည္ (2 Tribes) မွ က်န္ရစ္ေသာသူ အခ်ိဳ႕ျဖင္႔  ယကေန႔ က်ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ဣသေရႏူိင္ငံ (The Jews = Judah Tribe) ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္မ်ားလည္း...722BC တြင္ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေျမာက္ပိုင္း ဣသေရ/Ephraim (10 Tribes) ဒီကေန႕ ဒီအခ်ိန္..အထိ အစအန ရွာလို႔မရေတာ႔ေျခ။...သူတို႔ဘယ္ေတြေရာက္သြားၾကသလဲ????

အေျဖ မ်ားစြာေသာက်မ္းခ်က္ထဲက ဒီတခုမွာေတြ႔ႏိူင္ပါတယ္ - ေဟာေရွအနာဂတၱိက်မ္း ၉း၁၇
"ငါ့ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အရပ္ရပ္သို႔လွည့္လည္ရၾကသည္။"

သူတို႔တကမာၻလုံးသို႔ကြဲျပားခဲ႔ၾကတယ္။ .....ျမန္မာျပည္သို႔ အပါအဝင္ေပါ႔....
ကို႔၏အျမစ္ ဘိုးေဘးတို႔ ကိုမမွတ္မိ မသိေတာ႔ဘဲ ..ေရာက္ေလယာအရပ္မွာ ဘဝေမ႔ ဇတ္ျမဳတ္ခဲ႔ၾကတယ္။

သင္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔ ဣသေရ အမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမလား။
ေနာက္ဆုံးေသာကာလတြင္...ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔....က်မ္းစာက ဘာေတြေဟာထားသလဲ။

ေယဇေက်လအနဂတၱိက်မ္း ၃၇ း၂၁
"အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုလည္း ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊  ဣသေရ လအမ်ိဳးသားတို႔ေရာက္ေသာ တပါးအမ်ိဳး သားတို႔ေနရအရပ္ရပ္တို႔မွ သူတို႔ကို ငါေခၚခဲ့၍၊ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္ သူတို႔ကို ေနရင္းျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္။"

ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ ၈း၉-၁၀
"...... ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။......ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။"

ဣသေရလအမ်ဳိးသား ႏွင္႔ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေစျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစီ ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သခင္ေယရွုအား အဓိက ေစလြတ္ျခင္းသည္ ဤအေၾကာင္းအရာ အတြက္ျဖစ္သည္။
သခင္ေယရွု၏စကား....

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၁၅ း၂၄
ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအဝင္ေပ်ာက္လြင့္ေသာသိုးမ်ားမွတပါး အျခားေသာအမ်ိဳးရွိရာသို႔ ငါ့ကိုမေစမလႊတ္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

ဘုရားသခင္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ထူးခ်ားစြာ ယုဒ ကိုျပန္လည္တည္ေထာင္ၿပီ....ထိုနည္း၄င္း...အခုလက္ရွိ သူ ဣသေရ အပိုင္းကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေထာင္ေနၿပီ....ဒါဝိတ္မင္း လက္ထက္က လို တစုတည္းေသာ ဣသေရလႏိူင္ငံေတာ္ႀကီး  ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး သည္ ဘုရားသခင္၏ ေဟာေျပာခ်က္..အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး မွတပါး ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမွ သူ၏ရတနာ အျဖစ္မေရြးခ်ယ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ သင္သည္  ဣသေရလေဟၿဗဲ အမ်ိဳးမဟုတ္လ်င္ ...သင္႔ဠ္ ဘုရားသခင္၏ ကတိ ဘာမွမရွိ။...သင္သည္ ကိ႔ုဟာကို...Gentile လို႔သာယူဆလ်င္ သင္ႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္ (ေမရွိယ) ၊ ဣသေရလေဟၿဗဲ တို႔၏ကတိ ႏွင္႔ဘာမွမသက္ဆိုင္။ 

သို႔တြင္မက....ဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႕သစ္တြင္..Gentile ခရစ္ယာန္ ဝင္ေပါက္ဟူ၍ မေတြ႔...ဣသေရလအမ်ိဳးမ်ား၏ ဝင္ေပါက္မ်ားသာေတြ႔သည္ (ေလ႔လာရန္...ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁း၁၂-၁၃)။

ဆာလံက်မ္း  ၁၄၇း ၁၉-၂၀
ႏႈတ္ကပတ္အမိန္႔ကတိေတာ္ကို ယာကုပ္အမ်ိဳး၌၎၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္မ်ားကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌၎ ေဘာ္ျပ ေတာ္မူ၏။
အျခားတပါးေသာ အမ်ိဳးသားတို႔၌ ထိုသို႔ျပဳေတာ္မမူ၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္မ်ားကိိုု  သူတို႔မသိရၾက၊၊

ထို႔ေၾကာင္႔ ရွင္ေပါလုက  ဣသေရလေဟၿဗဲ အမ်ိဳးအျဖစ္ခံယူရန္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ကို တိုက္တြန္း ႏိူးေဆာ္ခဲ႔သည္....

ဧဖက္ၾသဝါဒစာ ၂ း၁၂-၁၃
ထိုအခါ သင္တို႔သည္ ေမရွိယ ကိုမသိ၊ ဣသေရလအေပါင္း အသင္း၌ မဝင္၊ ဂတိေတာ္ပါေသာ ပဋိိညာဥ္တရားတို႔ႏွင့္မဆိုင္၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊ ေလာက၌ ဘုရားမဲ့ေနၾက သည္ကိုင္း၊ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။
သင္တို႔သည္ အထက္ကေဝးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုမွာ ေမရွိယ၌ ျဖစ္၍ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အနီးသို႔ေရာက္ၾကၿပီ။

ဒါျဖင္႔..ဘယ္လုိ ဣသေရလလူမ်ိဳး အျဖစ္ခံယူရမွာလဲ?

ညီအကိုေမာင္ႏွမတို႕....သင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕၏ဘုရင္ ေယရွု ေမရွိယ အား သင္၏တပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္လ်င္ သင္သည္  ဣသေရလ လူမ်ိဳး အျဖစ္ခံယူျခင္းျဖစ္သည္ (ဂလာတိၾသဝါဒစာ ၃း၇)။ သို႔ေသာ္လည္း ေပါ႔ျပက္ျပက္..စိတ္ႏွလုံးမပါဘဲ..ႏူတ္ျဖင္႔သာယုံ၍မရ။ .ဣသေရလလူမ်ိဳးအျဖစ္ခံယူ ၿပီးေသာသူတိုင္း သည္ ..ဘုရားသခင္ခ်မတ္ထားေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားအရ လိုက္နာအသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သီးသန႔္တဆူတည္းေသာ ဘုရား၏ ...သီးသန႔္ရတနာျဖစ္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔...သင႔္အားသီးသန္႔ျဖစ္ေစေသာ...ဤသီးသန္႔ပညတ္ေတာ္ျမတ္မ်ားတိုျဖင္႔ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ပညတ္မ်ားသည္ ဣသေရလ အတြက္သတ္သတ္...အျခားေသာသူ (gentiles) မ်ားအတြက္ဟူ၍သတ္သတ္ မရွိ...သုအား ယံုၾကည္လက္ခံ သူအားလုံး တစုတေဝးတည္း၊ တသတ္မတ္တည္း ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး အလုံးစံုျဖင္႔ လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္။

ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၅း၁၆
.... သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္၊ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ တပါးတည္းေသာ ထံုးစံရွိသည္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သင္တို႔သည္ ျဖစ္သည္နည္းတူ သူသည္လည္း ျဖစ္ရမည္။  သင္တို႔ကိုယ္တုိင္မွစ၍၊ သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ တပါးတည္းေသာတရား၊ တပါးတည္းေသာ ထံုးစံရွိရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ညီအကိုတို႔ေမာင္ႏွမတိုု႔ ....ဤအေၾကာင္းအရာေတြ အားျဖင္႔  အ႔ံၾသ သြားသလား။ သင္၏ဣသေရလအေသြး ေတာ္စပ္ျခင္းအားျဖင္႔ေသာ္၄င္း..ယုုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ေသာ္၄င္း..ယာဟူဗါဝ္ ထာဝရဘုုရား ..သူ၏စစ္မွန္ေသာ အထုုံးအဖြဲ႔ေတာ္တိုု႔ ကိုုဆက္လက္ေဖၚျပရန္ က်ေတာ္ဆုေတာင္းလ်က္ရွိပါတယ္.........ဤက်မ္းခ်က္ ေလးနဲ႔ နိဂုန္းျခဳတ္ ပါရေစ....


ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး ၇း၁၃-၁၄
က်ဥ္းေသာတံခါးကို ဝင္ၾကေလာ့။ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ က်ယ္ဝန္းသည္ျဖစ္၍ ဝင္ေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾက၏။ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္ ျဖစ္၍၊  ေတြ႔ဝင္ေသာသူတုိ႔သည္ နည္းၾက၏။

(ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ - က်ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ႔ဲေသာ ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုုင္း link)

No comments:

Post a Comment

ငါအခ်ိန္တုိင္းစဥ္စားေနတာ....
မင္းရဲ႔အေၾကာင္းေတြ......
အိပ္မရတဲ့ငါရဲ့အေမွာင္ညေတြမွာ
မင္းပုံရိပ္ေတြနဲ့ပဲငါအေဖၚၿပဳေနခဲ့တာ...
ခံစားဖုိ့သက္သက္ၾကီးပဲလား...
နင္ေပ်ာ္ၿမဴးေနတဲ႔အခ်ိန္ေလးေတြကုိငါၿမင္တုိင္း.....
ငါရင္ထဲမွာအရာရာကုိေမ့ေပ်ာက္သြားတယ္..
နင္စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခုိက္မွာ
ငါအရာအားလံုးနဲ့ဆန့္က်င့္ဘက္ၿဖစ္သြားတယ္
ဒါမၿဖစ္သင့္ဘူလုိ့ထင္ေပမဲ့
ငါစိတ္ကမင္းရဲ့ဆီမွာအၿမဲေရာက္ေနခဲ့တာ....
ဘာတတ္နုိင္မလဲ..အရာအားလုံးနဲ့ငါ.......
ဆန့္က်င့္ၿပီးေနနုိင္တယ္......
ဒါေပမဲ့မင္း၇ဲ့အၿပဳံးေတြေ၀းမွာကုိေတာ့
ငါအရမ္းေၾကာက္တယ္ ခ်စ္သူရယ----
အရာအားလုံးဟာ ျပီးဆုံးခဲ႔တယ္
ဆုိေပမဲ႔ ငါ႔ရင္ထဲမွာ
အရာအားလုံးဟာ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္....

မင္းရဲ႔ ရယ္ေမာ ေလွာင္ရီသံေတြ
ၾကားမွာ ငါဟာ က်ိန္စာသင္႔ေနတဲ႔
သူတစ္ေယာက္လုိ ဆြံအခဲ႔ရတယ္
ခ်စ္သူ................

တျခားရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေနတဲ႔မင္းကုိ
ငါက မင္းေပ်ာ္ေနလားလုိ႔
ေမးေတာ႔ ဒီလုိပါပဲလုိ႔ မင္းေျပာခဲ႔တယ္ေနာ္
အခု သစၥာမရွိတဲ႔မင္းကုိ
ေစာင္႔ေမ်ွာ္ေနတဲ႔ငါ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔ကို ေမးေမး
ငါ႔ ကုိ အရူးလုိ႔ပဲ ေျပာၾကမွာပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္..........

ေနာက္ဆုံး ငါ႔အေပၚအနစ္နာခံတဲ႔
ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ ငါရခဲ႔ပါတယ္
ငါ႔ရဲ႔ တန္ျပန္တဲ႔ သက္ေရာက္မွဳကုိ
ငါ ခံစားရတယ္လုိ႔ပဲ ငါသတ္မွတ္ပါတယ္
ခ်စ္သူ......

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မင္းငါ႔ကုိ
ျပန္ဆက္သြယ္လာတယ္....
ငါေမးခဲ႔သလုိပဲ မင္းငါ႔ကုိေမးလာတယ္
မင္းေပ်ာ္ေနလားတဲ႔
ငါမင္းကုိ ျပန္ေျဖခဲ႔တယ္
" ဒီလုိပါပဲ" လုိ႔.............................

အရာအားလုံးဟာ တစ္ကယ္ပဲ
ျပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါျပီ......ခ်စ္သူရယ္....
မင္းနဲ႔ ငါ ဟာ အေ၀းဆုံးကုိ
ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ခဲ႔ရျပီပဲ ခ်စ္သူ...............................................